Hulk, Abraham

Abraham Hulk, London 1813-1997 London